Privacy verklaring

De Energie Coöperatie Bredevoort , gevestigd in Bredevoort, hierna te noemen ECB conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  .

Verzamelen persoonsgegevens
Bij het bezoek aan deze website kan ECB persoonsgegevens over u verzamelen.
ECB zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de statuten en de in deze verklaring omschreven doeleinden. ECB verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
ECB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van onze ledenadministratie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij bewaren zijn uw personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze worden bewaard zolang dit conform de in onze statuten genoemde ledenadministratie noodzakelijk of wettelijk vereist is.

Als u een contact- of enqueteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden
ECB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ECB zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan andere partijen.

Voor leden van de coöperatie welke klant zijn bij AGEM wordt de energiebelasting als gevolg op de ledenverklaring direct verrekend. De coöperatie sluit een verwerkingsovereenkomst met AGEM. De contactgegevens van AGEM vindt u hieronder.

AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij)

Postbus 22, 7100 AA Winterswijk

info@agem.nu, 0314 – 820 388

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@ecbredevoort.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ECB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bestuur@ecbredevoort.nl.

ECB ontvangt en verstuurt uw persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. (SSL certificaat).
De website wordt automatisch bijgewerkt met de laatste beveiligingsversies.

.