Vragen en antwoorden

1. Financieel

Zoals inmiddels duidelijk is geworden zal de energiebelasting  in 2024  ongeveer 15 ct/kWh. bedragen. Een mooie verbetering met voorgaande jaren dus.

De ECB beschikt over drie productielocaties:

Grachthuys:

Kruittorenstraat 1, 7126 BH, Bredevoort
EAN :  871687110003606938

Betting Wonen:

Prins Mauritsstraat 13, 7126 AC, Bredevoort  
EAN : 871687110003592002

Prins Mauritsstraat 15, 7126 AC, Bredevoort
EAN : 871687110003592019

De beschikking van de belastingdienst kunt u hier opvragen.

We hebben met de volgende leveranciers overeenkomsten gesloten voor directe verrekening:

  • Energie van Ons:   klanten van Energie vanOns krijgen automatisch een verrekening. U hoeft zelf niets te doen.
  • Eneco
  • Energie Direct
  • Essent
  • Vattenfall
  • Budget Energie
  • vandeBron

Hier vindt je een overzicht van leveranciers die aangegeven hebben, op verzoek, mee te willen en kunnen werken.

Controleer of  je leverancier de verrekening van de belasting ondersteund, niet alle leveranciers doen dat!!

Wat betreft btw het volgende:

  • investeringsbedragen zijn excl. BTW (want aftrekbaar door de ECB)
  •  opbrengsten per lid zijn  incl. BTW.

Dat klopt, op uw afrekening staan vaste kosten en variabele kosten.
Wat betreft de vaste kosten krijgt uw waarschijnlijk al een vaste vermindering energiebelasting onafhankelijk van het verbruik, tot voor kort noemde men dat Heffingskorting.

Bij een postcoderoos project krijg je korting op het variabele deel, dus afhankelijk van je verbruik. De korting geldt dus voor de heffing energiebelasting en is gelijk aan het tarief van de energiebelasting maal het door jouw panelen opgewekte aantal kWh met als maximum je werkelijke verbruik.

De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks door je energieleverancier verrekend met jouw verbruik. Dit betekent dat jij, als lid van de ECB  de korting ontvangt van je energieleverancier.  De verrekening gaat doorgaans via een aparte creditnota. Dit kan dus nadat we minstens één jaar hebben geproduceerd. In ons geval is dat juni 2020 het eerst het geval. Inmiddels hebben we ons productiejaar laten ingaan op 1 januari.

De korting per kWh is wettelijke bepaald op 100% van het tarief op de energiebelasting en dat was 12 ct/kWh (iets meer) maar is nu, vanaf januari 2024, 0,15 ct/kWh.

De energiecoöperatie stuurt aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf  over het aandeel opgewekte stroom door haar leden.
Dit wordt een ledenverklaring genoemd.
Ook dient de coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan door een afschrift van de beschikking van de belastingdienst te verstrekken aan de energieleverancier.

Dit betekent in de praktijk dat de coöperatie een opgaaf, met een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid, verstrekt aan alle energieleveranciers waar één of meer van haar leden aan verbonden zijn en waarmee de coöperatie een overeenkomst tot verrekening heeft afgesloten.

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom en betaalt jaarlijks voor o.a. verzekering, onderhoud en administratie. De algemene ledenvergadering beslist wat er met de (kleine) winst die dan jaarlijks overblijft, gebeurt. Meestal wordt deze uitgekeerd aan de leden. 

 

Bij een postcoderoosproject bestaat de financiële opbrengst voor de leden uit twee zaken: de korting op de energiebelasting (12 ct/kWh; ook wel ‘indirecte saldering’ genoemd) en de winstdeling van de coöperatie (100% = ca 2,4 ct/kWh; zie ook winstbestemming). Dit is wettelijk vastgelegd voor 15 jaar lang. Daarnaast krijg je als alles goed gaat na afloop van de 15 jaar nog een vrijval van een voorziening en wellicht een stukje restwaarde.

De opbrengst is in euro’s lager dan bij de huidige salderingsregeling. Daar staat tegenover dat de investering ook een stuk lager is (schaalvoordeel + 20% subsidie provincie). Het financiële rendement zal elkaar niet veel ontlopen.

2. Risico's

Als lid investeert je in de Coöperatie en dat is een organisatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid (ua): de leden draaien dus nooit op voor een eventueel tekort van de Coöperatie. Een faillissement is overigens onwaarschijnlijk omdat er een ruime marge zit tussen de jaarlijkse baten en lasten. En tegen schades aan installatie en dak worden verzekeringen afgesloten.

De hoogte van de energiebelasting is voor de leden de grootste verdienfactor. Hoewel wij niets kunnen garanderen is de verwachting dat in het kader van het landelijke klimaatbeleid een afzwakking van een prijsprikkel voor besparing en verduurzaming niet gauw zal plaatsvinden. Als de energiebelasting echter gaat dalen, daalt ook het rendement voor de leden.

Inmiddels, december 2021,  weten we dat als compensatie voor de gestegen energietarieven de regering besloten heeft om de energiebelasting fors te verlagen tot ongeveer 0,04 c/kWh. Dat zal gaan leiden tot een flinke daling van het rendement, ook al betaal je minder belasting.

Per 01-01-2024 is de energiebelasting vastgesteld op ongeveer 0,15 c/kWh. Dat is voor leden van de coöperatie dus goed nieuws.

De kale stroomprijs is nu vrij laag; prijsschommelingen zullen niet zo veel effect hebben op het totaal. Overigens is de verwachting van oa de ABN-bank dat de stroomprijs in de toekomst gaat stijgen. In de berekeningen is voor de zekerheid uitgegaan van een gelijkblijvende stroomprijs. In de opbrengst-berekening is rekening gehouden met een teruglopend rendement van de panelen door veroudering. Om echte tegenvallers uit te sluiten hebben we met de leverancier een contract afgesloten met daarin een opbrengst-garantie. Dat wil zeggen dat de leverancier ons dan zal compenseren. 

3. Overig

Er zijn pas certificaten te koop als deze worden aangeboden. Er worden geen nieuwe certificaten uitgegeven.

Certificaten kunnen worden verkocht aan iedereen die binnen het postcode gebied 7109, 7119, 7121 en 7126 woont waarbij bestaande leden van de coöperatie voorrang hebben boven nieuwe leden.

Zowel kopers als verkopers kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een mail aan: bestuur@ecbredevoort.nl  Via het bestuur worden aanbieders en kopers met elkaar in contact gebracht. De prijs moet in onderling overleg worden vastgesteld. Als er sprake is van overeenstemming moet het overeengekomen bedrag worden overgemaakt op rekening van de ECB. Het bestuur controleert de overeenkomst, maakt het bedrag over naar de verkoper en zet de certificaten op naam van de koper. De koper wordt automatisch lid van de coöperatie als dat nog niet het geval is.

De transactie, alleen het aantal certificaten,  wordt opgenomen in het jaarverslag.

We zijn met de dakeigenaren overeengekomen dat de panelen na 15 jaar in eigendom worden overgedragen.  De tegenprestatie is dat we geen huur voor de daken verschuldigd zijn.

Dan gaan de certificaten naar de erfgenamen. Wanneer deze niet in het postcoderoosgebied wonen, dan kunnen ze verkocht worden aan een bestaand lid van de coöperatie. Wie certificaten heeft en niet in het postcodegebied woont profiteert niet van de korting op energiebelasting.

Neem in ieder geval contact op met het bestuur om wijzigingen in de situatie door te geven.

U hoeft in principe niet over te stappen behalve wanneer uw huidige leverancier niet in staat is, of niet bereid is,  om de belastingteruggave administratief juist te verwerken. Neem bij twijfel contact op met de nieuwe leverancier om hierover duidelijkheid te krijgen.

Er zijn wel een paar punten waar u rekening mee moet houden.

1. Overstappen biedt een financieel voordeel:  ‘ons’ energiebedrijf, EnergieVanOns,  betaalt jaarlijks aan de Coöperatie een premie (‘maatschappelijke bijdrage’) die wij beschouwen als contributie.

2. Overstappen kan niet overal zonder kosten. De meeste leveranciers brengen dan een boete in rekening.

Als je binnen de postcoderoos verhuist is er geen probleem. Als je daarbuiten gaat wonen, dan kun je de certificaten verkopen aan de nieuwe eigenaar van je woning, of ze aanbieden ter overname.  Geef de wijziging in de situatie in ieder geval door aan het bestuur.